Jozef Nosek: Pedagogické aktivity
 


Študijné materiály k prednáškovým kurzom a seminárom sú dostupné na moodle.uniba.sk :


Zimný semester


 1. Molekulárna biológia bunky 1 (1.r. mgr)

 2. Základy bunkovej biológie (3.r.bc)

 3. Seminár k bakalárskej práci 1 (3.r.bc)


Letný semester


 1. Genomika (1.r. mgr)

 2. Metódy molekulárnej a bunkovej biológie (3.r.bc)

 3. Molekulárna a bunková biológia (1.r. PhD)
Konzultácie

Kedy: bude upresnené

Kde:  CH1-242


Doktorandi:

 1. Mgr. Sofia Mutalová (Biochémia) - Téma práce: Komparatívna a funkčná analýza genómov nekonvečných druhov kvasiniek


Bakalári:

 1. Monika Ďuračková (Biochémia) - Téma práce: Genomická epidemiológia
Absolventi (1995-2021, v abecednom poradí):


PhD.

 1. 1.Brázdovič Filip (2018, Genetika) - Názov DDP: Functional and comparative analysis of yeast genomes

 2. 2.Cillingová Andrea (2018, Biochémia) - Názov DDP: Candida parapsilosis ako model pre skúmanie regulácie metabolizmu hydroxyaromatických zlúčenín

 3. 3.Fričová Dominka (2011, Biochémia) - Názov DDP: Mitochondriálne genómy kvasiniek ako modelový systém pre štúdium molekulárnych mechanizmov evolúcie lineárnych chromozómov

 4. 4.Gérecová Gabriela (2014, Biochémia) - Názov DDP: Metabolizmus hydroxybenzénov a hydroxybenzoátov v kvasinkách Candida albicans a Candida parapsilosis.

 5. 5.Hodorová Viktória (2021, Biochémia) - Názov DDP: Komparatívna analýza genómov nekonvenčných druhov kvasiniek

 6. 6.Hegedűsová Eva (2014, Biochémia) - Názov DDP: Diverzita molekulárnej architektúry mitochondriálnych genómov kvasiniek

 7. 7.Jakúbková Michaela (2014, Biochémia) Názov DDP: Nekonvenčné druhy kvasiniek ako modely pre štúdium metabolizmu hydroxyaromatických zlúčenín

 8. 8.Kosa Peter (2007, Biochémia) Názov DDP: Patogénna kvasinka Candida parapsilosis – Model pre štúdium procesov morfogenézy a speciácie

 9. 9.Kucej Martin (2004, Biochémia) Názov DDP: Yeast as a model of human diseases: Study of Friedreich’s ataxia and mycoses

 10. 10.Lichancová Hana (2019, Biochémia) Názov DDP: Programovaný translačný bypassing v mitochondriách kvasiniek

 11. 11.Ryčovská Adriana (2004, Biochémia) Názov DDP: Nekonvenčné druhy kvasiniek v štúdiu architektúry mitochondriálneho genómu a respiračného komplexu I

 12. 12.Slezáková Holešová Zuzana (2011, Genetika) Názov DDP: Identifikácia a funkčná analýza génov MNX1, MNX2, MNX3 kódujúcich monooxygenázy hydroxyaromatických zlúčenín z kvasinky Candida parapsilosis

 13. 13.Valach Matúš (2011, Biochémia) - Názov DDP: Diversity of molecular architectures: Evolutionary implications for linear chromosomes and multipartite genomes.


Mgr.

 1. 1.Anderková Marianna (1995, Genetika) Názov DP: Charakterizácia transkriptov terminálnych sekvencií lineárnej mitochondriálnej DNA Candida parapsilosis

 2. 2.Baráková Ivana (2011, Biochémia) - Názov DP: Analýza génu CpMTF1 kódujceho podjednotku mitochondriálnej RNA polymerázy z kvasinky Candida parapsilosis (konzultant: Mgr. M.Valach)

 3. 3.Behúňová Anna (2018, Biochémia) - Názov DP: Regulácia génov pre enzýmy 3-oxoadipátpvej dráhy kvasinky Candida parapsilosis. (konzultantka: Mgr. A. Cillingová)

 4. 4.Brázdovič Filip (2013, Genetika) - Názov DP: Funkčná analýza génu MHR1 z kvasinky Candida parapsilosis (konzultantka: Mgr. M. Jakúbková)

 5. 5.Cillingová Andrea (2013, Genetika) - Názov DP: Funkčná analýza génu CPAG03406 kvasinky Candida parapsilosis (konzultantka: Mgr. E. Hegedűsová)

 6. 6.Ferencziová Veronika (2011, Biochémia) - Názov DP: Identifikácia a charakterizácia génu CpHMI1 kódujceho holoóg mitochondriálnej helikázy (konzultantka: Mgr. D. Fričová)

 7. 7.Filipp Peter (1995, Biochémia) Názov DP: Elektroforetický karyotyp Endomyces magnusii  (konzultant: RNDr. D. Filipp, CSc.)

 8. 8.Fričová Dominika (2006, Biochémia) Názov DP: Dynamika vakuol po pôsobení mitochondriálnych ionofórov (konzultanti: Mgr. M. Kucej, Mgr. A. Ryčovská)

 9. 9.Gavenčiaková Barbora (2006, Biotechnológia) Názov DP: Príprava plazmidových vektorov pre štúdium patogénnej kvasinky Candida parapsilosis (konzultant: Mgr. P. Kosa)

 10. 10.Hegedűsová Eva (2009, Biochémia) - Názov DP: Funkčná analýza génu NTG1 kódujúceho DNA N-glykozylázu z kvasinky Candida parapsilosis

 11. 11.Hlavatovičová Zuzana (2003, Biochémia) Názov DP: Stanovenie kompletnej sekvencie a analýza mitochodriálneho genómu kvasinky Candida parapsilosis

 12. 12.Hodorová Viktória (2017, Biochémia) - Názov DP:  Účinky kyseliny nalidixovej na mitochondrie a vakuoly kvasiniek Saccharomyces cerevisiae (školiteľka špecialistka: RNDr. I. Bhatia, PhD., konzultantka: Mgr. H. Lichancová)

 13. 13.Christenková Svetlana Sergejevna (1998, Biochémia) Názov DP: Kvasinka Saccharomyces cerevisiae ako hostiteľ prokaryotických organizmov (konzultantka: RNDr. H. Fečíková, CSc.)

 14. 14.Jamroškovič Ján (2009, Genetika) - Názov DP: Štúdium génu CpMNX3 kódujúceho hydrochinón hydroxylázu v Candida parapsilosis (konzultantka: Mgr. Z. Holešová)

 15. 15.Kacejová Magdaléna (2018, Biochémia): Názov DP: Vplyv kvasinkovej TERT na bunky Saccharomyces cerevisiae. (konzultant: Mgr. F. Červenák)

 16. 16.Kovalčinová Diana (2021, Biochémia) - Názov DP: Nanopórové sekvenovanie ako nástroj pre analýzu telomér (konzultantky: doc. Mgr. B. Brejová, PhD., Mgr. V. Hodorová)

 17. 17.Kosa Peter (2003, Biochémia) Názov DP: Morfogenéza, Candida parapsilosis, Dipodascus magnusii, hra s tvarmi, hra s kvasinkami (konzultant: Mgr. M. Kucej)

 18. 18.Kucej Martin (1997, Biochémia) Názov DP: Studies on morphogenesis of the yeast Endomyces magnusii

 19. 19.Lucová Marianna (2008, Biochémia) Názov DP: Identifikácia a analýza génu pre mitochondriálnu akonitázu u Candida parapsilosis (konzultant: Mgr. M. Valach)

 20. 20.Mazuráková Vladislava (2003, Biochémia) Názov DP: Analýza mechanizmov replikácie mitochondriálnych genómov kvasiniek (konzultantka: Mgr. B. Kucejová)

 21. 21.Molnár Ferdinand (2001, Biochémia) Názov DP: Respiračný komplex I v Yarrowia lipolytica: Príprava stratégie pre identifikáciu proteín-proteínových interakcií s Nuo51p (konzultantka: Mgr. A. Ryčovská)

 22. 22.Nováková Jana (2008, Genetika) Názov DP: Štúdium biologických vlastností proteínu CpCce1  (konzultantka: Mgr. D. Fričová)

 23. 23.Plencner Martin (2007, Biotechnológia) Názov DP: Funkčná analýza povrchových proteínov zúčastňujúcich sa procesov morfogenézy patogénnej kvasinky Candida parapsilosis (konzultant: Mgr. P. Kosa)

 24. 24.Ryčovská Adriana (1999, Biochémia) Názov DP: Najkomplexnejší komplex: Izolácia génu pre 51kDa podjednotku NADH dehydrogenázy z kvasinky Yarrowia lipolytica

 25. 25.Siváková Barbara (2017, Biochémia) Názov DP: Úloha DNA-viažucich proteínov v kontrole stability mitochondriálnej DNA (konzultanti: Mgr. Filip Brázdovič, Mgr. E. Hegedűsová, PhD.)

 26. 26.Šešerová Kristína (2017, Biochémia) Názov DP: Regulácia 3-oxoadipátovej metabolickej dráhy v kvasinke Candida parapsilosis.  (konzultantka: Mgr. A. Cillingová)

 27. 27.Šimočková Mária (2004, Biochémia) Názov DP: Regulácia expresie génu NUBM u kvasinky Y. lipolytica (konzultantka: Mgr. A. Ryčovská)

 28. 28.Valach Matúš (2006, Biochémia) Názov DP: Molekulárna architektúra mitochondriálnych genómov kvasiniek (konzultantka: Mgr. A. Ryčovská). Práca bola odmenená cenou rektora UK.

 29. 29.Vyskočilová Soňa (2014, Genetika) Genetická variabilita prírodných izolátov kvasinky Saccharomyces cerevisiae. (konzultantky: Mgr. Z. Dobiašová, Mgr. J. Zemanová, PhD.)

 30. 30.Zavadiaková Ivana (2010, Genetika) - Názov DP: Funkčná analýza génu MNX2 z patogénnej kvasinky Candida parapsilosis kódujúceho NAD(P)H závislú flavoproteínovú monooxygenázu (konzultantka: Mgr. Z. Slezáková Holešová)


Bc.

 1. 1.Achbergerová Lucia (2008, Biológia) Názov BP: Úloha transkripčných faktorov v regulácii dimorfizmu Candida albicans

 2. 2.Baráková Ivana (2009, Biochémia) Názov BP: Cielená modifikácia vlastností proteínov: Expanzia genetického kódu (konzultant: Mgr. M. Valach)

 3. 3.Bartová Radka (2010, Biochémia) - Názov BP: Kde je Achillova päta nádorov? (konzultantka: Mgr. D. Fričová)

 4. 4.Dominiková Renáta (2021, Biomedicínska fyzika) - Názov BP: Nanopórové sekvenovanie DNA ako nástroj pre štúdium genómov starnúcich buniek (konzultantky: Mgr. V. Hodorová, doc. Mgr. B. Brejová, PhD.)

 5. 5.Fečík Miroslav (2012, Biochémia) - Názov BP: Chemotaxia u améby Dictyostelium discoideum. (konzultantka: Mgr. D. Fričová)

 6. 6.Ferencziová Veronika (2009, Biochémia) Názov BP: Biochemické mutanty vo výskume bunkových procesov (konzultantka: Mgr. D. Fričová)

 7. 7.Horka Matúš (2007, Biológia) Názov BP: Poškodzovanie mitochondriálnej DNA reaktívnymi formami kyslíka  a ich úloha v procese starnutia

 8. 8.Ivaničová  Zuzana (2010, Biológia) - Názov BP: Dedičnosť mitochondrií (konzultantka: Mgr. E. Hegedűsová)

 9. 9.Jamroškovič Ján (2007, Biológia) Názov BP: Strata a transfer mitochondriálnych génov do jadra (konzultant: Mgr. P. Kosa)

 10. 10.Jura Filip (2019, Biochémia) Názov BP: Prokaryotický ribozóm ako cieľ antibakteriálnej liečby (konzultantka: Mgr. H. Lichancová)

 11. 11.Kacejová Magdaléna (2016, Biochémia) Názov BP: Telomeráza - neznáme funkcie známeho enzýmu

 12. 12.Katrenčíková Barbora (2013, Biochémia) Názov BP: Aspirín- zázračný liek? (konzultantka: Mgr. G. Gérecová)

 13. 13.Krištofičová Ivica (2011, Biochémia) - Názov BP: Quorum sensing - Universal way of bacterial communication and its application in synthetic biology (konzultantka: Mgr. M. Jakúbková)

 14. 14.Lednický Lukáš (2016, Učiteľstvo predmetov: Biológia a Chémia) Názov BP: Syntetická biológia: Ako vytvoriť syntetické organizmy?

 15. 15.Lucová Marianna (2006, Chémia) Názov BP: Medzibunková komunikácia v morfogenéze kvasiniek

 16. 16.Neográdyová Zuzana (2021, Biochémia) Názov BP: Ako vznikajú biochemické dráhy?

 17. 17.Ondruš Michal (2013, Biochémia) Názov BP: Ako vznikajú biochemické dráhy? (konzultantka: Mgr. G. Gérecová)

 18. 18.Pápay Marek (2010, Biochémia) - Názov BP: Syntetická biológia: racionálny design organizmov

 19. 19.Šelc Michal (2011, Biochémia) - Názov BP: Ako skúmať interakcie nukleových kyselín a proteínov? (konzultant: Mgr. E. Hegedűsová)

 20. 20.Šimová Michaela (2008, Biochémia) Názov BP: Mitochondrie, mitochondriálny genóm a mitochondriálne choroby (konzultant: Mgr. M. Valach)

 21. 21.Zavadiaková Ivana (2008, Biológia) Názov BP: Candida albicans a jej interakcia s hostiteľom (konzultantka: Mgr. Z. Holešová)

 22. 22.Zelinková Hana (2009, Biológia) Názov BP: Štúdium molekulárnych fosílií na príklade telomér v bunkách drozofily